Kupujete alebo predávate byt či dom? Za čo všetko si od apríla na katastri priplatíme


Foto: Kupujete alebo predávate byt či dom? Za čo všetko si od apríla na katastri priplatíme Foto: Pexels

Na katastrálnych úradoch sa od 1. apríla zmení cenník. Slováci sa musia pripraviť na to, že si opäť za niektoré služby priplatia.

Katastrálny úrad má na starosti evidenciu nehnuteľností a práv s nimi spojených. Zabezpečuje zápis vlastníctva, zmeny vlastníctva, záložné práva a iné práva súvisiace s nehnuteľnosťami. Okrem toho katastrálny úrad vykonáva aj úkony súvisiace s geodéziou a kartografiou, ako napríklad zabezpečenie katastrálnej mapy a jej aktualizáciu.

Prehľad pôvodných a nových cien poplatkov:

 • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu z 8 na 12 eur,
 • vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia z 8 na 12 eur,
 • vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia z 8 na 12 eur,
 • vydanie kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4 z 8 na 12 eur,
 • vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov z 8 na 12 eur,
 • vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmenách a) a b) (Položka 13 Sadzobníka) z 3 na 5 eur,
 • vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely z 15 na 22 eur,
 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia z 3 na 5 eur,
 • poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia zo 17 na 25 eur,
 • poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia zo 7 na 10 eur,
 • overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií z 27 na 40 eur,
 • overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu zo 7 na 10 eur,
 • vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu A4 z 8 na 12 eur,
 • návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností zo 66 na 100 eur,
 • návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky z 33 na 50 eur,
 • ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní z 266 na 300 eur,
 • ak účastník konania podal návrh na vklad do katastra elektronicky a žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní zo 133 na 150 eur.