ZAJTRA VOLÍME. Koľko poslancov môžem krúžkovať a ako to urobiť správne?


Foto: ZAJTRA VOLÍME. Koľko poslancov môžem krúžkovať a ako to urobiť správne? Foto: unsplash.com, Bratislavak.sk

Už zajtra sa volebné miestnosti opäť otvoria a členské štáty Európskej únie si zvolia svojich zástupcov v Európskom parlamente. Slováci budú môcť svoj hlas odovzdať v sobotu 8. júna od 7:00 hod. od 22:00 hod. večer. Koľko poslancov môžete krúžkovať a ako správne odvoliť? 

Kto všetko môže voliť?

Právo voliť má v eurovoľbách každý občan Slovenskej republiky, ktorý má na jej území trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov. Rovnako môže voliť aj občan iného členského štátu s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorý dovŕši 18 rokov aspoň v deň konania volieb. Musel však najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb, čiže 29. apríla, požiadať danú obec o zápis do zoznamu voličov. 

„Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur,“ upozorňuje ministerstvo vnútra.

Ale čo ak žijete v zahraničí? Aj keď trvalý pobyt na Slovensku nemáte, ale máte slovenské občianstvo, odvoliť na jeho území môžete. Voliť však môžete len raz, len v jednom štáte Európskej únie. Aké doklady potrebujem vo volebnej miestnosti?

  • občiansky preukaz,
  • hlasovací preukaz (ak vám bol vydaný),
  • pobytový preukaz (ak ste občan iného členského štátu EÚ),
  • slovenský cestovný pas (ak nemáte trvalý pobyt na Slovensku a ani v členskom štáte EÚ).

Ako voliť?

Po príchode do volebnej miestnosti musíte komisii preukázať svoju totožnosť. Predložíte občiansky preukaz a ak vám bol vydaný, aj hlasovací preukaz či pobytový preukaz (ak ste občan iného členského štátu EÚ). Ak nie ste občan Slovenska ani iného členského štátu EÚ, predkladáte slovenský cestovný pas a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine

Volebná komisia zakrúžkuje vaše poradové číslo v zozname voličov, vydá vám hlasovacie lístky a prázdnu obálku s úradnou pečiatkou obce. Prevzatie lístkov potvrdíte vlastnoručným podpisom v zozname voličov. Voliť môžete len za bielou plentou, respektíve na mieste na to určenom, inak vám komisia hlasovanie neumožní. 

Vybrať môžete len lístok jednej politickej strany, ktorý následne vložíte do obálky. Môžete tiež odovzdať preferenčné krúžky. V eurovoľbách odovzdávate najviac dva. Obálku potom zatvoríte a vhodíte do urny. Nepoužité hlasovacie lístky hodíte do schránky na to určenej. V opačnom prípade vám môže hroziť pokuta 33 eur.

Nemôžem ísť voliť pre zdravotné postihnutie. Aký je postup?

„Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie,“ informuje ministerstvo. O tejto skutočnosti je potrebné upovedomiť členov okrskovej komisie.

Ak sa do volebnej miestnosti nemôžete dostaviť zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, máte právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: