Podmienky pridávania príspevkov

1. Vitajte na internetovom portáli Prešovak.sk, ktorý slúži pre prezentáciu spoločností, aktivít, správ a rôznorodých činností z okolia Prešova.

2. Odosielateľ nového príspevku, ďalej len autor, odoslaním príspevku udeľuje právo na zdieľanie jeho obsahu v podobe, v ktorej bol príspevok vložený na stránku. Rovnako má prevádzkovateľ právo príspevok pozmeniť v prípadoch porušovania dobrých mravov, nenávistného alebo trestného obsahu. Vyhradzujeme si právo zmeniť príspevok aj v prípade gramatických, štylistických a iných nedostatkov a rovnako tak príspevok nezverejniť.

3. Pridávanie príspevkov funguje prostredníctvom prihlasovania cez sociálnu sieť Facebook a autor je vždy uvedený na viditeľnom mieste v oblasti príspevku spolu s odkazom na jeho profil. Toto opatrenie platí v prípade noviniek informačného charakteru. V prípade prevádzok, prezentácií aktivít jednotlivcov, skupín alebo spoločností nie je nutné uviesť autora. Vo výnimočných prípadoch je možné požiadať o zverejnenie anonymného príspevku, o vyhovení žiadosti rozhodneme a poskytneme autorovi spätnú väzbu ohľadom prípadného zverejnenia jeho príspevku.

4. Autor svojim odoslaním potvrdzuje, že má právo na zverejnenie príspevku vo forme, v ktorej príspevok odosiela cez formulár. Odoslaný materiál bude umiestnený na serveri Prešovak.sk a v prípade potreby aj iných stránkach prevádzkovateľa. Ten sa zaväzuje informovať autora o zverejnení príspevku alebo jeho častí na iných stránkach.

5. Autor môže kedykoľvek požiadať o stiahnutie príspevku, prezentácie zo stránky prostredníctvom dostupných kontaktov.

6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za príspevky odoslané prostredníctvom formulára. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

7. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.