Začudovaní Prešovčania riešia, či je možné v rámci mesta platiť inú sumu za komunál? Magistrát posiela jasnú odpoveď


Foto: Začudovaní Prešovčania riešia, či je možné v rámci mesta platiť inú sumu za komunál? Magistrát posiela jasnú odpoveď Foto: Technické služby mesta Prešov, iStock

Vývoz komunálneho odpadu, ako mnohé iné poplatky, tiež podľahol inflácii, ktorej sme čelili v posledných rokoch. Samosprávy napriek celým Slovenskom tak pristúpili ku kroku navyšovania poplatkov tak, aby odpovedali aktuálnej ekonomickej situácii. Výška poplatkov sa menila aj v Prešove.

Podľa hovorcu mesta Michala Hudáka sa tak pre rok 2024 stanovili nové sumy. „V súlade so zákonom o miestnych daniach mesto Prešov ustanovilo vo VZN mesta Prešov č. 21/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady pre rok 2024 sadzbu poplatku za osobu a kalendárny deň vo výške 0,1506€. To znamená, že vyrubený poplatok za jednu osobu na rok 2024 je 55,1196€,“ uviedol v stanovisku.

Rôzne poplatky v rámci jedného mesta?

Aj keď tento jav nie je práve novinkou, po zvýšení súm za vývoz komunálneho odpadu si ho začali obyvatelia mesta výraznejšie všímať. Jednoduchá otázka o tom, či je možné, že v rámci Prešova sa platí iná suma za komunálny odpad rozprúdila vášnivú debatu. Ako doplnil hovorca, výška sumy za vývoz sa určuje aj v závislosti od počtu osôb, za ktoré je poplatok rozhodnutím vyrubený. 

„Je smiešne, že sa platí rovnako za deti predškolského veku, ako dospelí ľudia. Mala by byť úľava za malé detičky,“ reagovala na ceny vývozu jedna z diskutujúcich. V mnohých prípadoch je však tvrdenie o rôznej výške platenej sumy pravdivé. Za istých okolností však o úľavy musíte požiadať tak, že informujete svoju obec.


Úľavy zo strany mesta platia v konkrétnych prípadoch

Za istých okolností je tak možné, že rôzne domácnosti budú za vývoz komunálneho odpadu platiť rôzne sumy. Mesto Prešov ustanovilo zníženie poplatku o 25%  poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba staršia ako 65 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba,“ vysvetlil pre Prešovak hovorca magistrátu.. 

V prípade, ak však tieto podmienky nespĺňate v priebehu celého kalendárneho roka, suma sa prepočíta rozdielne. „Tu môže byť rozdiel vo výške poplatku medzi jednotlivými poplatníkmi, ktorí dosiahli vek 65 rokov v priebehu roka 2024 a to z dôvodu, že nárok na zníženie vzniká len za tie dni, za ktoré bola splnená podmienka dosiahnutia veku,“ doplnil Hudák.

Ak nie ste doma, zaplatíte menej

Nižšiu sumu mestu zaplatíte aj v prípade, ak sa dlhodobo nezdržiavate v meste Prešov. Mestu však musíte tento fakt riadne doložiť. Poplatky tak budú podľa Hudáka odpustené alebo znížené „za obdobie, za ktoré  obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením a ktoré budú preukazovať, že sa v zdaňovacom období dlhodobo nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta“.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: