V okrese Stará Ľubovňa potvrdili výskyt besnoty


Foto: V okrese Stará Ľubovňa potvrdili výskyt besnoty

Prešov, 23. január 2015 - Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov informovala pred pár dňami o vo výskyte besnoty na území Prešovského kraja, konkrétne v okrese Stará Ľubovňa, kde bolo začiatkom roka potvrdené ohnisko besnoty u líšky. V tejto súvislosti sme oslovili MVDr. Tibora Bindasa z MsÚ v Prešove, aké sú riziká tohto ochorenia i opatrenia, akými je možné mu predchádzať.

„Besnota je vírusové  ochorenie všetkých teplokrvných živočíchov a je prenosná aj na človeka, táto choroba postihuje predovšetkým centrálny nervový systém,“ vysvetlil T. Bindas. Besnota sa pri typickom priebehu choroby prejavuje podľa jeho slov poruchami vedomia,  zvýšenou dráždivosťou,  hydrofóbiou (strach z vody),  čiastočným a v neskoršom štádiu celkovým ochrnutím a následnou smrťou.

Keďže ide o závažné ochorenie, je nutné dbať na prevenciu. „Aby sme zabránili ochoreniu psov, mačiek, fretiek a ostatných mäsožravých zvierat a z nich ďalšiemu prenosu na človeka, zvieratá staršie ako 3 mesiace sa povinne vakcinujú na náklady majiteľa. Majiteľ je povinný zabezpečovať po celý život zvieraťa aj revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej registrovanej vakcíny (1 x ročne, 1x za 2 roky resp. 1x za 3 roky),“ zdôrazňuje doktor veterinárneho lekárstva. Očkovanie sa v tomto prípade vykonáva veterinármi v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti, za nedodržanie tejto povinnosti môže byť uložená pokuta až do výšky 1000,- €.

V prípade poranenia človeka psom alebo iným zvieraťom je podľa dr. Bindasa potrebné, aby ranený vyhľadal bezodkladne lekársku pomoc a informoval lekára, ako k poraneniu došlo, lekár následne nariadi ďalší postup. „Ak je známy vlastník psa, ktorý človeka pohrýzol, musí podľa zákona o veterinárnej starostlivosti upovedomiť príslušnú regionálnu veterinárnu správu alebo súkromného veterinárneho lekára o tejto situácii (podozrení na besnotu), aby sa mohli začať realizovať všetky nevyhnutné opatrenia,“ vysvetlil T. Bindas a dodal, že vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka.

„To znamená, že majiteľ musí dať svojho psa klinicky vyšetriť súkromnému veterinárnemu lekárovi, po stanovenú dobu držať zviera v izolácii tak, aby mohlo byť podozrenie na besnotu vylúčené alebo potvrdené – toto vyšetrenie je pre chovateľa bezplatné,“ dodal.

Akúkoľvek zmenu správania sa chovaného psa, mačky, prípadne iného zvieraťa, ktoré mohlo prísť do kontaktu s iným neznámym zvieraťom, je potrebné konzultovať s príslušným súkromným veterinárnym lekárom (kontakty sú k dispozícii na príslušných obecných úradoch alebo na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Prešove). „Je potrebné, aby všetky vnímavé mäsožravé zvieratá boli v imunite proti besnote,“ doplnil na záver T. Bindas. 

zdroj: TS Mesto Prešov