Predkladať žiadosti na podporu športu môžete v 3 rôznych oblastiach


Foto: Predkladať žiadosti na podporu športu môžete v 3 rôznych oblastiach

Oficiálny web mesta Prešov informoval, že v súlade s ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 13/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov mesto Prešov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na podporu športu v meste Prešov v roku 2015.

Mesto Prešov poskytne v roku 2015 dotácie v týchto troch oblastiach:

1. podpora činnosti športových klubov
2. podpora športových podujatí pre deti a mládež
3. podpora iných športových podujatí.

Spolu ide o takmer 180 tisíc eur

Disponibilný objem finančných prostriedkov na podporu športu v roku 2015 je 179 000 €. Z tohto objemu finančných prostriedkov je vyčlenených:

• 98 450 € na nosné športy (futbal, hokej, hádzaná)
• 62 650 € na ostatné športy
• 12 530 € na športové podujatia pre deti a mládež
• 5 370 € na iné športové podujatia

Termín uzávierky predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie je 2. marec 2015 (vrátane). Žiadosti o poskytnutie dotácie sa predkladajú písomne na adresu: Mesto Prešov, Mestský úrad, oddelenie kultúry a športu, Jarková 26, 080 01 Prešov.

Všetky potrebné informácie k poskytovaniu dotácií sú zverejnené na http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=21755

Schvaľovanie dotácií prebehne v apríli

Predpokladané termíny postupu vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie:

• posúdenie správnosti a úplnosti doručených žiadostí: marec 2015;
• vyhodnotenie žiadostí a návrh prerozdelenia dotácií jednotlivým žiadateľom: marec 2015;
• prerokovanie návrhu na poskytnutie dotácií Mestskou radou v Prešove: apríl 2015;
• schválenie dotácií Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov: apríl 2015;
• vypracovanie zmluvy o poskytnutí dotácie a jej zaslanie prijímateľom dotácie: najneskôr do 4
týždňov odo dňa platnosti uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov o schválení dotácie;
• poukázanie finančných prostriedkov na účet prijímateľa dotácie podľa platobných
podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie.

zdroj: Mesto Prešov

Miesto: -
Dátum: 06.02.2015