Kto získa Cenu mesta Prešov a Opálové zrnko mesta Prešov? Svoje návrhy môžete posielať do 28.2.2018


Foto: Kto získa Cenu mesta Prešov a Opálové zrnko mesta Prešov? Svoje návrhy môžete posielať do 28.2.2018 Foto: ilustračné

Mesto Prešov udelí verejné ocenenia za rok 2017 v kategoriách Cena mesta Prešov a Opálové zrnko mesta Prešov. Občania môžu svoje návrhy na laureátov predkladať písomne do 28. februára 2018 na adresu: Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, oddelenie kultúry a cestovného ruchu, Jarková 26, 080 01 Prešov

CENA MESTA PREŠOV je verejným ocenením, ktoré mesto Prešov udeľuje osobám a kolektívom za tvorivé činy a dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Prešov vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárského a kultúrneho života. Udeľuje sa za tvorivé činy v umeleckej, vedeckej, športovej a verejno - prospešnej  činnosti, za propagáciu, za výnimočný čin pri živelných pohromách, požiaroch, povodniach a pri záchrane ľudských životov, zdravia.

OPÁLOVÉ ZRNKO MESTA PREŠOV  je verejným ocenením mesta Prešov pre najúspešnejšie podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta Prešov za mimoriadne aktivity v oblasti výroby, obchodu a služieb.  Pri výbere podnikateľských subjektov sa zohľadňuje úroveň dosiahnutých výsledkov v ekonomickej oblasti, zamestnanosti, prílevu investícií, prínosu pre verejné financovanie, inovatívnosti a pod., ako aj miera prínosu pre rozvoj a prezentáciu mesta prostredníctvom podnikateľskej činnosti.

Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Prešov musí obsahovať:

  • osobné údaje navrhovaného ( meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, v prípade kolektívu, inštitúcie, podnikateľského subjektu  presný názov a sídlo zriaďovateľa),
  • zdôvodnenie návrhu na udelenie Ceny mesta Prešov, Opálového zrnka mesta Prešov , podrobné zhodnotenie činnosti a dosiahnuté úspechy, za ktoré je navrhované ocenenie,
  • kontaktné údaje navrhovateľa (najmä meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, tel. č., prípadne e-mailová adresa).

Prečítajte si viac:


Zdroj: Mesto Prešov