Záujemcovia o letné terasy môžu podať žiadosti minimálne 30 dní pred požadovaným termínom užívania


Foto: Záujemcovia o letné terasy môžu podať žiadosti minimálne 30 dní pred požadovaným termínom užívania Foto: Mesto Prešov

Mesto Prešov oznamuje všetkým záujemcom o umiestňovanie sezónnych letných exteriérových sedení a terás pre poskytovanie služieb občanom a návštevníkom mesta Prešov na letnú sezónu 2018, aby žiadosť bola podaná minimálne 30 dní pred požadovaným termínom užívania verejného priestranstva. Žiadosť o povolenie je možné podať prostredníctvom Kancelárie prvého kontaktu na Jarkovej ulici 26 v Prešove. K žiadosti je potrebné priložiť situačný náčrt umiestnenia exteriérového sedenia a uhradený správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Žiadatelia o umiestnenie exteriérových sedení musia mať voči mestu Prešov vyrovnané všetky pohľadávky, v opačnom prípade exteriérové sedenia nebudú povolené.

Podmienkou pre vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácii, alebo povolenia na osobitné užívanie (záberu) verejného priestranstva (spevnené plochy) na území mesta Prešov, ktoré vydáva v zmysle platnej legislatívy Mesto Prešov - Odbor dopravy a životného prostredia, vykonávajúci kompetencie cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), je súhlasné stanovisko Odboru hlavného architekta mesta s podmienkami pre umiestnenie letného sezónneho sedenia.

Upozornenie: Pred vydaním rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácii exteriérových sedení je potrebné odsúhlasiť umiestnenie a architektonický výraz s Odborom hlavného architekta mesta Prešov. Týka sa to hlavne prvotných (nových) exteriérových sedení na území mesta Prešov.

Prečítajte si viac:


Zdroj: TS Mesto Prešov