COVID-19 vývoj situácie v kraji

23 júl 2015 - 09:47

Územný plán mesta Prešov. V týchto dňoch sa môžete oboznámiť s návrhom Zmien a doplnkov

Foto: Územný plán mesta Prešov.  V týchto dňoch sa môžete oboznámiť s návrhom Zmien a doplnkov
Foto: ilustračné

Po spracovaní a vyhodnotení všetkých podnetov sa môžu obyvatelia v týchto dňoch oboznámiť s návrhom Zmien a doplnkov 2015 Územného plánu mesta Prešov. Plynie zákonná tridsaťdňová lehota na jeho pripomienkovanie.

Zverejnený návrh Zmien a doplnkov 2015 Územného plánu mesta Prešov obsahuje návrh 132 zmien funkčného využívania pozemkov na území mesta, na štyridsiatich miestach zaznamenáva skutočnosť, že na nich už bola realizovaná plánovaná výstavba. Zmeny a doplnky sú navrhované aj v textovej a záväznej časti územného plánu. Do záväznej časti je napríklad zapracovaná nová hierarchia cyklistických trás podľa riešenia generelu cyklistickej dopravy, upravený regulatív pre umiestňovanie reklamných zariadení a podstatne doplnený regulatív na umiestňovanie staníc mobilných operátorov na území mesta podľa návrhu občianskeho združenia.

Návrh zmien a doplnkov je v tlačenej forme v plnom rozsahu pre verejnosť k nahliadnutiu na Oddelení územného plánovania a urbanizmu Mestského úradu, na III. poschodí budovy na Jarkovej 24. Hlavné časti návrhu sú zverejnené aj na elektronickej stránke mesta (http://presov.sk/portal/?c=12&id=24680), kde budú po ich spracovaní postupne doplnené aj ostatné časti návrhu v digitálnej forme.

V súčasnosti tak plynie tridsaťdňová lehota na podávanie pripomienok k predloženému návrhu a to v súlade s ustanoveniami zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Pripomienky je možné podať na MsÚ písomne alebo elektronicky. V rámci obdobia určeného na podávanie pripomienok sa uskutoční aj verejné prerokovanie návrhu s odborným výkladom, prístupné pre všetkých občanov a záujemcov, ktoré sa uskutoční 5. augusta o 16:00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Prešove na Jarkovej č. 24. 

Na mestský úrad bolo v stanovenej lehote doručených 165 podnetov od obyvateľov, vyše 50 návrhov bolo zapracovaných z vlastných poznatkov pracovníkov oddelenia územného plánovania a urbanizmu MsÚ a doručené boli aj podklady od 12 dotknutých štátnych organizácií a dotknutých obcí. Finálne prerokovanie a schvaľovanie Zmien a doplnkov 2015 v MsZ sa predpokladá koncom tohto roka.

(Materiál bol spracovaný na základe údajov poskytnutých Odborom územného plánovania a stavebného úradu, oddelením územného plánovania a urbanizmu MsÚ.)

Miesto: -
Dátum: 23.07.2015


Dopravný servis
Hviezdoslavova
Policajná hliadka
14:13
D1
Stacionárny radar
14:13
Šarišská Poruba
Kolóna
14:10
D1
Policajná hliadka
13:17
Hviezdoslavova
Stacionárny radar
13:14
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia

Podujatia nie sú dostupné.