PSK ako prvý z menej rozvinutých regiónov EÚ získal technickú pomoc ELENA


Foto: PSK ako prvý z menej rozvinutých regiónov EÚ získal technickú pomoc ELENA

Prešovský samosprávny kraj už niekoľko rokov systematicky podporuje znižovanie energetickej náročnosti. V zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy sa realizovalo viacero projektov zameraných na túto oblasť.“Chceme sa však posunúť ďalej. Výrazným krokom vpred v energetickej oblasti bude zapojenie samosprávneho kraja do programu ELENA.”

“Ide o nástroj Európskej investičnej banky financovaný Európskou úniou. Pripravovaný investičný program je zameraný na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (zateplenie budov, solárny ohrev TUV, výroba elektrickej energie FTV, modernizácia vnútorného osvetlenia v budovách) a modernizáciu systémov verejného osvetlenia. Záujmom PSK je totiž realizovať veľké investície, ktoré budú smerovať k zvýšeniu energetickej efektívnosti a do obnoviteľných zdrojov energie. Preto sa Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so 14 mestami a obcami uchádzal o technickú pomoc ELENA,” približuje predseda PSK Peter Chudík.

Milión na technickú asistenciu

Technickú pomoc Prešovský samosprávny kraj koncom minulého roku získal - ako prvý z menej rozvinutých regiónov EÚ. Projekt prispeje k vytvoreniu právneho, technického a finančného rámca, ktorý zabezpečí spoluprácu samospráv a umožní implementáciu investičného programu v hodnote 60,4 milióna eur. Partnermi Prešovského kraja sú samosprávy Bardejov, Bzenov, Humenné, Lipany, Medzilaborce, Prešov, Raslavice, Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Veľký Šariš, Vranov nad Topľou a Vysoké Tatry. S partnerskými samosprávami sa v súčasnosti pripravujú zmluvy, aby mohli byť podpísané v prvom kvartáli.

Technická asistencia na prípravu investície predstavuje celkom 1,2 milióna eur, z toho príspevok ELENA tvorí 90 %, teda 1,09 milióna eur. Spolufinancovanie vo výške 10 % z vlastných zdrojov bude rozdelené medzi zúčastnených partnerov tak, aby zodpovedalo ich pomernej čiastke k plánovaným investíciám. Trvanie asistencie je naplánované na tri roky (2015 – 2017). Na Úrade PSK bude od 1. februára vytvorená implementačná jednotka so šiestimi zamestnancami. Do konca roku 2017 musí byť spustená minimálna investícia v objeme 24,22 miliónov eur z celkovej investície 60,4 miliónov eur.

Pripravené investície budú financované predovšetkým z Európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 - 2020, prostredníctvom projektov energetických úspor, cez bankové zdroje (Európska investičná banka) a doplnkovo z vlastných zdrojov.

Technická pomoc pre 36 projektov

Do konca roka 2014 bolo schválených 36 projektov technickej pomoci ELENA. Väčšina z nich sa bude realizovať v „starých“ členských štátoch. Z „nových“ členských krajín boli úspešné len tri projekty, zo Slovinska, z Poľska a zo Slovenska. Hlavné mesto Slovinska, Ľubľana, plánuje investície do verejných budov v objeme 50 miliónov eur. V Poľsku 33 miest a obcí z okolia Wroclawi pripravuje investíciu do verejného osvetlenia za 41 miliónov eur. Tretím úspešným projektom je práve Slovensko vďaka Prešovskému samosprávnemu kraju a investičnému zámeru vo výške 60 miliónov eur.

Spomedzi „starých“ členských štátov budú Dánsko a Španielsko realizovať po šesť projektov, Taliansko a Veľká Británia po päť projektov, Holandsko tri projekty, Francúzsko a Portugalsko po dva projekty, Švédsko, Grécko a Belgicko po jednom projekte.

„ELENA spolu s úverom EIB pre nás znamená, že Prešovský kraj investuje v najbližších rokoch do rozvoja svojho územia 110 miliónov eur. Prostredníctvom programu ELENA plánujeme použiť 60 miliónov eur na energetické investície a ďalších 50 miliónov eur bude preinvestovaných vďaka Európskej investičnej banke. Tu sme sa zaviazali, že kraj preinvestuje z vlastným zdrojov rovnakú sumu ako je výška úveru (25 mil. €), ktorý nám poskytuje EIB,“ uzavrel Peter Chudík. 

zdroj: TS PSK